आमचो हल्बी-रान हक चो अधिनियम 2006

आमचो हल्बी-रान हक चो अधिनियम 2006

02-Oct-2018

रान हक, हक चो अधिनियम, अनुसूचित जनजाति आउर सवाय रान ने रतो लोग। (रान चो कह चो मान्यता) नियम 2006 थ्त्। 2006 थ्वतमेज त्पहीज ।बज रान चो हक, हक चो अधिनियम आदिवासी जनजाति लोग आउर सपाय रान ने रतो लोग (रान चो हक चो मान्यता) नियम 2006 1. अधिनियम आऊर नियम चो कयला ले जानकारी रान बाट चो सपाय रतो लोग के अच्छा ले समक्ष ये वो। 2. अधिनियम 2006 चो अनुसार ने 2006 ने नियम बनाला, चो जानकारी लाईन-1, अच्छा ले समक्ष येवो। 3. रान चो बचाव, अलग-अलग पशु, चो बचाव, खातो पितो चो जबाबदारी रान चो सपाय लोग आऊर समुह के अच्छा ले समक्षातोर आय। 4. (अ) 13 दिसम्बर 2005 ले आगे चो रान भूय ने रतो रान भूय चो उपयोग बेड़ा काजे करतो लोग मन के एक लाहन के हक कागत दिला की नई। (ब) रान बाट ले, एक लाइन चो रूप ने रान के नुकसान नी करून रान के बचातोर आउर आपलो जीवन काजे रान के बचातो काजे उपाय सांगतो राय। 2. सपाय चो रान जो हक:- आपलो रान, बचालो रान, आगे ले रहतो रान आउर राष्ट्रीय रान चो हक काजे नियम आसे। रान चो हक मांगतो चो उपाय आसन आये:- 1. ग्राम सभा थाने गाँव, रान हक काजे समिति बनाउन पारा चो सपाय मतदाता मिलुन अपलो गांव चो रान हक चो समिति बना दे। 2. खुले बड़े रान होली जाले, खुबे लोग रान चो हक काजे समिति बनातोर आय। 3. जिला स्तर ने ‘‘जिला रान हक समिति‘‘ बनातोर आये। जोनरान हक चो मांग काजे सहमति करो। 3. रान हक चो काम काजे असन करतो आय:- 1. समपाय रान हक चो धारा - 3.1 ;ंद्ध ले ;उद्ध सपाय रान के बचातो हक धारा 3.1 ;पद्ध 2. गांव चो सरकारी विकास योजना चो काम काजे जरूरत अनुसार रान भुय के सोपतो हक धारा 3.2 3. खुबे आगे ले हक बनाउन सगालो धारा 3.1 ;इद्ध 4. आगे चो रूक चो अलावा आउर सपाय रान चो मालिकाना हक- बचातोर बिकतोर नाहले आउर के देवोर धारा-3.1 ;बद्ध 5. मुडा, नदि ले मछरी धरतो, खातो जीव सगातो, पोसलो पशु चरातो आउर घूंमतू जात के रान उपयोग चो कह-धारा 3.1 ;कद्ध 6. अनुसुचित जन जाती चो बसतो सपाय लोग ले मालिकाना हक मिरतो काजे-धारा-3.1 ;बद्ध 7. रान गांव मन के राजस्व गांव ने बदलतो काजे हक-धारा 3.1 ;ीद्ध 8. सपाय लोग रान बचातो काजे फेर बनातो, उपाय, बचाव, आउर, हनुचो प्रबंध करतो हक-धारा 3.1 ;पद्ध 9. दुसर, दुसर जैव चो उपयोग आउर आलो पुराना बुद्धी ले मालिक हक-धारा-3.1 ;ाद्ध ये सपाय चो नियम, उपबन्ध चो लाभ काजे काम काज काजे भौतिक सर्वेक्षण उपलब्धीर चो सत्यापन आउर काम काज चो कमी चो कारण के जानतोर आय। संबंधित के झटके लाभ अमरातो काजे झटके प्रयास करतोर आय। ये नियम चो प्रचार - प्रसार प्रशासन समाज आउर लाभ कमातो निवासी चो (शासन, जिला, उप खण्ड आउर पंचायत स्तर ने) अलग-अलग होली बनाउन काम के चालू करतोर जरूरी आय।

leave a comment